Salgs- og leveringsbetingelser | Scanregn A/S

Danmarks førende leverandør af innovative vandingsløsninger med fokus på kvalitet og bæredygtighed.

Adresse

Thorsvej 105, 7200 Grindsted

l

Kontakt

info@scanregn.dk
+45 75 32 52 22

Åbningstider

KONTOR
Mandag til torsdag: 08:00 – 16:15
Fredag: 08:00 – 14:30

LAGER/VÆRKSTED
Mandag til torsdag: 07:00 – 16:15
Fredag: 07:00 – 14:30

Se vores

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

excl. Grønland og Færøerne

1. Anvendelse

1.1.
Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

2. Rådgivning og tilbud

2.1.
Scanregn rådgiver kun køber indenfor eget erfaringsområde og efter bedste viden på rådgivningstidspunktet, men tager forbehold for, at senere erhvervet erfaring kan medføre andre løsningsmuligheder.

2.2.
Rådgivning sker kun på grundlag af de oplysninger, køber har forelagt os.

2.3.
Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato med forbehold for mellemsalg.

2.4.
Ved bestilling efter tilbudsfristens udløb forbeholder Scanregn sig ret til at hæve eller ændre tilbudet.

2.5.
Ingen, herunder forhandlere, er bemyndiget til at foretage tilføjelser eller ændringer i Scanregns tilbud. Scanregn påtager sig intet ansvar for sådanne.

3. Bestilling

3.1.
Der foreligger ingen endelig aftale mellem parterne, før Scanregn har givet accept i form af ordrebekræftelse.

3.2.
Stemmer Scanregns ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber straks reklamere. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold.

3.3.
Ingen, herunder forhandlere, er bemyndiget til at foretage tilføjelser eller ændringer i Scanregns ordrebekræftelse. Scanregn påtager sig intet ansvar for sådanne.

Priser

4.1.
Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser excl. moms, afgifter og montering. Scanregn forbeholder sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentlige ændringer i produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmaterialer, underleverancer, valutakurser, diskonto, samt ved begivenheder, der er omfattet af pkt. 10.

5. Leveringstid

5.1.
Leveringstiden fremgår af den skriftlige ordrebekræftelse under forudsætning af, at alle tekniske detaljer og formaliteter for bestillingens gennemførelse på dette tidspunkt foreligger. I modsat fald regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor alle forhold er bragt i orden.

5.2.
Såfremt levering ikke har fundet sted 90 dage efter datoen for levering, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til Scanregn at hæve aftalen for den del af leverancen, der ikke, som forudsat i aftalen, har kunnet tages i brug.

5.3.
Undlader køber at modtage leveringsfærdig leverance eller dele heraf på den aftalte dag, er køber, såfremt andet ikke er aftalt, desuagtet forpligtet til at erlægge betaling, som om levering havde fundet sted. Endvidere kan Scanregn hæve aftalen og af køber kræve erstatning for skade, som ved købers forsømmelse er påført Scanregn.

5.4.
Såfremt forsinkelse med levering skyldes en i pkt. 10 nævnt begivenhed eller købers handling eller undladelse, forlænges leveringstiden tilsvarende.

6. Leveringsbetingelser

6.1.
Scanregn leverer ab fabrik med mindre andet er aftalt.

7. betalingsbetingelser

7.1.
Betaling skal ske løbende måned, med mindre andet er aftalt.

7.2.
Scanregn forbeholder sig ret til før levering at afkræve garanti for betaling.

7.3.
Scanregn forbeholder sig ejendomsret over varen, indtil betaling er sket. Opfylder køber ikke sin betalingsbetingelse, har Scanregn ret til at tage varen tilbage.

7.4.
Det følger af pkt. 6, at alle omkostninger i forbindelse med transport såsom fragt, forsikring etc. skal betales af køber. Foretager Scanregn udlæg herfor, vil beløbet blive debiteret på fakturaen.

7.5.
Erlægger køber ikke betaling i rette tid, er Scanregn berettiget til fra forfaldsdagen at beregne sig morarente på 2% pr. påbegyndt måned.

7.6.
Såfremt køber ikke ved forfaldstid har erlagt forfaldent beløb, er Scanregn berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, eller tilbageholde leverancen helt eller delvist. Scanregn er i denne forbindelse berettiget til uden varsel at ændre betalingsbetingelser for fremtidige leverancer.

8.  Garanti og mangler

8.1.
For alle produkter fremstillet af Scanregn garanterer Scanregn for arbejds- & materialefejl, der ikke hidrører fra normal slitage, i overensstemmelse med købelovens bestemmelser.

8.2.
For dele af fremmed fabrikat, som indgår i leverance, f.eks. elektrisk tilbehør, automatik mv, ydes samme garanti, som Scanregn får fra underleverandør.

8.3.
Såfremt der i garantitiden påvises fejl i materiale eller udførelse i nogen del af vort produkt, foretager Scanregn gratis og hurtigst muligt på eget værksted og indenfor normal arbejdstid, reparationer og fornyelser i fornødent omfang. Fragt til og fra Scanregn samt montage er ikke inkluderet.

8.4.
Scanregn forbeholder sig ret til ikke at modtage produkter til reparation, der er forurenet med giftige – eller andre miljøskadelige midler.

8.5.
Køber må uden ophold efter modtagelsen gennemgå leverancen for at sikre sig, at den er intakt og i overensstemmelse med det bestilte.

8.6.
Køber kan alene påberåbe sig erstatning for mangler, såfremt reklamation er fremsat uden ophold efter varens modtagelse.

8.7.
Tab, udgifter, eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter eller produkter, hvori Scanregn produkter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende overfor Scanregn.

8.8.
Scanregn er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

9. Produktansvar

9.1.
Scanregn skal af køber holdes skadesløs i den udstrækning sælger pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som Scanregn efter pkt. 9.2 og 9.3 ikke er ansvarlig for overfor køber.

9.2.
Scanregn er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produkterne er i købers besiddelse. Scanregn er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår.

9.3.
Scanregn er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

10. Ansvarsfrihed

10.1.
Scanregn er berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, når dens opfyldelse indenfor rimelig tid bliver umulig for Scanregn på grund af krig, strejke, lockout, politiske forhold eller anden force majeure, som Scanregn ikke er herre over. Det samme gælder forsinkelse med eller mangel ved leverance fra underleverandør. Scanregn påtager sig i disse situationer intet erstatnings- ansvar overfor køber.

11. tegninger og beskrivelser

11.1.
Alle oplysninger om vægt, dimension, kapacitet, pris, tekniske og andre data anført i kataloger, brochurer, cirkulærer, annoncer, billedmateriale, og prislister er omtrentlige og er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt henvises til dem.

11.2.
Alle fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver Scanregns ejendom og må ikke uden tilladelse kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

12. afgørelser af uoverensstemmelser – voldgift

12.1.
Uoverensstemmelser i anledning af nærvende salgs- og leveringsbetingelser samt disses fortolkning skal afgøres ved voldgift og efter danske retsregler, herunder sædvane og handelskutymer jvf. LOV nr. 127 om voldgift af 14. juni 2005.